Berta Fernandez

执行副总裁
总体规划,美洲

Fernandez 女士是兰德隆与布朗的一名负责人,她致力于机场总体规划、机场仿真与容量、环境研究,以及机场可行性研究,并拥有 30 年的专业任职经验。Berta 拥有娴熟的专业技能,并参与了美国主要机场的机场规划工作。例如:亚特兰大国际机场、巴尔的摩国际机场、夏洛特国际机场、芝加哥奥黑尔国际机场、芝加哥中途国际机场、克利夫兰国际机场、丹佛国际机场、劳德代尔堡国际机场、洛杉矶国际机场、迈阿密国际机场、凤凰城国际机场、圣迭戈国际机场以及西雅图国际机场。而其他国际客户包括哥伦比亚波哥大机场、德国科隆波恩机场、香港机场、哥斯达黎加圣何塞机场、澳大利亚悉尼机场以及厄瓜多尔基多机场。

办公室: 辛辛那提
电话: +1 513 530 1215
Berta.Fernandez@landrumbrown.com

返回领导层